คณะกรรมการบริษัท

นายไพฑูรย์ กำชัย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

  • มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Directors Accreditation Program (DAP 85/2010)
  • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 31/2019)
  • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL13/2018)
  • Corruption Risk & Control Workshop (CRC2-2019) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (THAI INVESTORS ACADEMY)
  • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 1 โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรใน พระบรมราชูปภัมภ์

ประวัติการทำงาน

ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2564 – ธ.ค. 2564 กรรมการความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด
กรรมการบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จำกัด
กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
2554 – มิ.ย. 2563 เลขานุการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2548 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2537 – พ.ย. 2548 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.อันเดอร์กราวด์ เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย)