คณะกรรมการบริษัท

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

การศึกษา

  • พบ.ม (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

  • มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Directors Accreditation Program (DAP46/2005)
  • Risk Management Committee Program (RMP3/2014)
  • Anti – Corruption for Executive Program (AECP 13/2014)
    โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน

 

ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2564 – ธ.ค. 2564 ประธานกรรมการความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท อีโอลัส จำกัด
กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการบริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จำกัด
กรรมการบริษัท เฟิร์ส โคราช จำกัด
2554 – มิ.ย. 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2536 – เม.ย. 2554 กรรมการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2534 – 2536 ผู้จัดการโครงการ บริษัท เทด้า จำกัด
2533 – 2534 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก กองแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2523 – 2533 วิศวกรไฟฟ้า กองโครงการและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค