คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์ อินสว่าง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

  • Certificate on EGAT Executive Program หลักสูตร Leadership Development and Change Management ณ สำนักงาน GE ที่ศูนย์ฝึกอบรม GE Contonville รัฐ New York, Atlanta, Georgia, Greenville, South Carolina สหรัฐอเมริกา
  • Directors Certification Program รุ่นที่ 59 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 2 จากสถาบันพระปกเกล้า
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร “การปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ” รุ่นที่ 87จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โยธา ระดับสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกร
  • Certificate for Best Practice and Review “Strategic Human Resources Managements” จากศูนย์ฝึกอบรม GE Power System, Global Training and Development ณ เมือง Schenectady, New York สหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “ การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง Mini MBA” จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 

ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2564 – ธ.ค. 2564 กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ในโครงการของหน่วยงานรัฐบาลทั้งภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ
2558 – ปัจจุบัน กรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ลงนามโดยอธิบดีกรมธนารักษ์
2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการกำกับดูแล ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 คนแรก ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2555 – 2557 ที่ปรึกษาประธานและกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( รฟม.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำเนินการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( รฟม.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำเนินการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงเตาปูน – ท่าพระ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( รฟม.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ( MRT รถไฟฟ้าใต้ดินช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD)
2551 – 2553 กรรมการบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
กรรมการบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2551 – 2552 รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และทำหน้าที่โฆษก กฟภ.
2548 – 2552 กรรมการบริหารสวนหลวง ร.9
2543 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิกำธน สินธวานนท์
(ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงขวัญพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในความคิดความสามารถในการทำประโยชน์ด้านวิชาการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน สิ่งประดิษฐ์คิดค้นงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และการประกอบความดีต่อสังคม สาธารณประโยชน์)