คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการอิสระ,กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นายไพทูรย์ กำชัย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นายฉัตรชัย พืชพันธ์

กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ

นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์​

กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ, รักษาการผู้ช่วยกรรมการสายการบริหารความเสี่ยง