News

ผู้ถือหุ้น DEMCO อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.03 บาท/หุ้น ปักหมุด 65 รายได้โต 10-15%

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ , นายนริศ ศรีนวล

ผู้ถือหุ้น DEMCO อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.03 บาท/หุ้น ปักหมุด 65 รายได้โต 10-15% Read More »