คณะกรรมการบริษัท

นายสงวน ตังเดชะหิรัญ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วุฒิวิศวกรตลอดชีพไฟฟ้ากำลัง (วฟก.240)
 • ประกาศนียบัตร Organization & Operation of Rural Electric โดยทุนของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร Planning and Control of Rural Development Promotion Schemes โดยทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
 • ประกาศนียบัตร ISO 9000 Lead Assessor
 • Directors Accreditation Program (DAP36/2005)
 • Audit Committee Program (ACP6/2005)
 • Finance for Non-Finance Director (FN24/2005)
 • Financial Statement for Directors (FSD39-2019)
  โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2557 – ธ.ค. 2564 กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2563 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2557 – เม.ย. 2561 กรรมการบริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2549 – 2557 กรรมการอิสระ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2544 กรรมการ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ เฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2541 – 2544 ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค