คณะกรรมการบริษัท

นายปริญช์ ผลนิวาศ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี (M.B.A.)University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

 • ประวัติการอบรม
 • Director Accreditation Program (DAP)
 • Director Certification Program (DCP)
 • การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC)
 • Audit Committee Program (ACP)
 • Advance Audit Committee Program (AACP)
 • Company Secretary Program (CSP)
 • Developing Corporate Governance Policy
 • D&O Insurance Mitigating Director Liabilities Risk
 • Monitoring the Internal Audit Function
 • แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
 • ASEAN CG Scorecard
 • Anti – Corruption for Executive Program (ACEP)
 • Anti – Corruption : The Practical Guide
 • Ethical Leadership Program (ELP)
  โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 

ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. – ธ.ค. 2564 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด
เม.ย 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2543 – 2561 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ
• กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
• เลขานุการบริษัท
• รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร
• รักษาการหัวหน้างานกํากับดูแลกิจการปฏิบัติงาน
กรรมการในกลุ่มบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
• บริษัทย่อย
o บริษัท โคราช ไทย เทค จํากัด
o บริษัท พี.อี.ที.บโลว์ จํากัด
o บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จํากัด
o Srithai (Vietnam) Company Limited
o Srithai (Hanoi) Company Limited
o Srithai Superware Manufacturing Private Limited
o Srithai Superware India Limited
• บริษัทร่วม
o บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
o บริษัท ศรีไทย ซันโค จํากัด
o บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
o บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จํากัด
o PT. Srithai Maspion Indonesia
o Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
• กิจการร่วมค้า
o บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
2536 – 2543 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจําหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์
2535 – 2536 ผู้จัดการอาวุโส กองระบบข้อมูลบัญชี ฝ่ายบัญชี บริษัท เทเลคอมเอเซีย จํากัด (มหาชน)