คณะกรรมการบริษัท

นายนริศ ศรีนวล

ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการลงทุน, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2535
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2549
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2516
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2544

ประวัติการฝึกอบรม

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปม 3.) พ.ศ.2548
 • Energy Generation and Distribution ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ.2524
 • Energy Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2527
 • Distribution Dispatching Technology ประเทศญี่ปุ่น ปี 2536
 • Electricity Distribution Management ประเทศสวีเดน ปี 2538
 • การปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 82 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง พ.ศ.2541
 • วิทยาลัยการทัพบก (วทบ. รุ่นที่ 45) วิทยาลัยการทหารบกชั้นสูง พ.ศ.2544
 • Strategic Negotiation: Dealmaking for the long Term; Harvard Business School สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2544
 • Advanced Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2549
 • Senior Executive Program ศศินทร์ ประเทศไทย พ.ศ.2551
 • Director Certification Program: DCP114/2009
 • Advanced Audit Committee Program: AACP20/2015
 • Risk Management Program (RMP)
  โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขา พลังงานเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายมหาชน ปี 2556

ประวัติการทำงาน

 

ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. – ธ.ค. 2564 กรรมการความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2562 – ธ.ค. 2564 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2557 – เม.ย. 2562 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2555 – 2556 กรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2553 รองผู้ว่าการธุรกิจวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2551 รองผู้ว่าการพัฒนาองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2548 รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2547 รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 4 (ภาคใต้) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค