คณะกรรมการบริษัท

นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

กรรมการอิสระ, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

การศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

  • Directors Accreditation Program (DAP161/2562) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • PTG Smart Marketing and CRM “Coaching Skills Workshop” Enabling the PTG Way through coaching
  • หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1

ประวัติการทำงาน

 

ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
12 พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2555 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)