คณะกรรมการบริษัท

นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ, รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ California State University, Dominguez Hills สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ(ประกันภัย) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตรบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management) รุ่นที่ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • Director Certification Program (CLASS 232/2016)
  • Financial Statements for Directors (FDS 40/2019)
  • Ethical Leadership Program (ELP 17/2019)
  โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 20/2020)
  โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

มิ.ย.2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารความเสี่ยง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ม.ค.2560 – เม.ย.2562 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
ม.ค.2554 – ม.ค.2560 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)