1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโครงสร้างเหล็ก และการจัดการด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้2. สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าด้วยการบริหารจัดการสินค้า และ บริการที่มีคุณภาพด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ
3. จัดหาสินค้า กลุ่มวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์งานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ พร้อมหาช่องทางจำหน่ายให้เข้าถึงได้ง่าย4. ดำเนินธุรกิจบนหลักการของการกำกับกิจการที่ดี และมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโครงสร้างเหล็ก และการจัดการด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้2. สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าด้วยการบริหารจัดการสินค้า และ บริการที่มีคุณภาพด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ
3. จัดหาสินค้า กลุ่มวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์งานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ พร้อมหาช่องทางจำหน่ายให้เข้าถึงได้ง่าย4. ดำเนินธุรกิจบนหลักการของการกำกับกิจการที่ดี และมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม