ประวัติบริษัท

2560255825542535วิสัยทัศน์ และพันธกิจระบบมาตรฐานคุณภาพบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท
และเพิ่มขึ้นเป็น 200 ล้านบาท ในปี 2558
บริษัทจัดตั้งขึ้นจากการขยายตัวของบริษัทแม่ [บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)] เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสำหรับงานโครงสร้างเหล็ก เสาโครงเหล็กสำหรับงานสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และการขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มของการพัฒนาพลังงานของประเทศบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่
6 ล้านบาท การก่อตั้งบริษัทเกิดขึ้นจากกลุ่มวิศวกรไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ในงาน
สถานีไฟฟ้าย่อย เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
ที่ 1 ล้านบาท
เด็มโก้เพาเวอร์เพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 200 ล้านบาท
ได้รับการยอมรับการผลิตเสาเหล็กสำหรับสายส่งขนาด 500 kV จาก กฟผ.
บริษัทจัดตั้งขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสำหรับงานโครงเหล็ก เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง, สถานีไฟฟ้าย่อย, โครงเหล็กที่ใช้สำหรับรองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และโครงเหล็กอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มของการพัฒนาพลังงานของประเทศบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น เป็น 200 ล้านบาท ในปี 2558ได้รับการยอมรับการผลิตเสาเหล็กสำหรับสายส่งขนาด 500 kV จาก กฟผ.2560เด็มโก้เพาเวอร์เพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 200 ล้านบาท
2558บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
ที่ 1 ล้านบาท
2554บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่
6 ล้านบาท การก่อตั้งบริษัทเกิดขึ้นจากกลุ่มวิศวกรไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ในงาน
สถานีไฟฟ้าย่อย เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
2535VISION & MISSIONCERTIFICATE