มาตรฐานและใบรับรอง

  • มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
  • มาตรฐานการชุบ ASTM A123 / ASTM A153
  • ใบรับรองสินค้าผลิตในประเทศไทย จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)