นายสงวน ตังเดชะหิรัญ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วุฒิวิศวกรตลอดชีพไฟฟ้ากำลัง (วฟก.240)
 • ประกาศนียบัตร Organization & Operation of Rural Electric โดยทุนของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร Planning and Control of Rural Development Promotion Schemes โดยทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
 • ประกาศนียบัตร ISO 9000 Lead Assessor
 • Directors Accreditation Program (DAP36/2005)
 • Audit Committee Program (ACP6/2005)
 • Finance for Non-Finance Director (FN24/2005)
 • Financial Statement for Directors (FSD39-2019)
  โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

2557 - ธ.ค. 2564

กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

2557 - 2563

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

2557 - เม.ย. 2561

กรรมการบริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

2549 - 2557

กรรมการอิสระ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

2544

กรรมการ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ เฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2541 - 2544

ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค