นายปริญช์ ผลนิวาศ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี (M.B.A.)University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP)
 • Director Certification Program (DCP)
 • การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC)
 • Audit Committee Program (ACP)
 • Advance Audit Committee Program (AACP)
 • Company Secretary Program (CSP)
 • Developing Corporate Governance Policy
 • D&O Insurance Mitigating Director Liabilities Risk
 • Monitoring the Internal Audit Function
 • แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
 • ASEAN CG Scorecard
 • Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)
 • Anti - Corruption : The Practical Guide
 • Ethical Leadership Program (ELP)
  โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ม.ค. - ธ.ค. 2564

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด

เม.ย 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

2554 - มิ.ย. 2563

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จํากัด (มหาชน)

 • กรรมการ
 • กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 • ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • เลขานุการบริษัท
 • รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร
 • รักษาการหัวหน้างานกํากับดูแลกิจการปฏิบัติงาน
 • กรรมการในกลุ่มบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

  • บริษัทย่อย
   • บริษัท โคราช ไทย เทค จํากัด
   • บริษัท พี.อี.ที.บโลว์ จํากัด
   • บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จํากัด
   • Srithai (Vietnam) Company Limited
   • Srithai (Hanoi) Company Limited
   • Srithai Superware Manufacturing Private Limited
   • Srithai Superware India Limited
  • บริษัทร่วม
   • บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
   • บริษัท ศรีไทย ซันโค จํากัด
   • บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
   • บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จํากัด
   • PT. Srithai Maspion Indonesia
   • Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
  • กิจการร่วมค้า
   • บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด

  2536 - เม.ย. 2554

  กรรมการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

  2536 – 2543

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจําหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์

  2535 – 2536

  ผู้จัดการอาวุโส กองระบบข้อมูลบัญชี ฝ่ายบัญชี บริษัท เทเลคอมเอเซีย จํากัด (มหาชน)