นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

กรรมการอิสระ, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

การศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

  • Directors Accreditation Program (DAP161/2562) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • PTG Smart Marketing and CRM “Coaching Skills Workshop” Enabling the PTG Way through coaching
  • หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1

ประวัติการทำงาน

ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

12 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2555 - 2558

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)