นายฉัตรชัย พืชพันธ์

กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ

การศึกษา

 • วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร การบริหารโครงการ และความรู้เรื่องสถานีไฟฟ้าย่อย
 • หลักสูตร Power System Protection and Design
 • หลักสูตร DIGSILENT Simulation
 • หลักสูตร ETAP Simulation โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • หลักสูตร กระบวนทัศน์ผู้นำ พลังชีวิตและพลังทีม
 • หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร แนวทางการออกแบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์
 • หลักสูตร ธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น
 • หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน รุ่นที่ 33

ประวัติการทำงาน

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

2552 - 2559

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

2536 - 2552

ผู้จัดการโครงการ บริษัท เทด้า จำกัด

2531 - 2536

วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย