คณะกรรมการบริษัท (Sub Board)ประธานกรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการลงทุน, กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการลงทุน,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร,
รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ,
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารความเสี่ยง
นายนริศ ศรีนวลกรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน,
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร,
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์กรรมการอิสระ,
กรรมการลงทุน,
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร,
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์นายปราโมทย์ อินสว่างนายสงวน ตังเดชะหิรัญนางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์นายปริญช์ ผลนิวาศ
คณะกรรมการบริหารกรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน,
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร,
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน,
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร,
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
กรรมการบริหาร,
รองกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ
กรรมการบริหาร,
รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ,
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารความเสี่ยง
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์นายฉัตรชัย พืชพันธ์นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์นายไพฑูรย์ กำชัย

คณะกรรมการบริษัท

นายนริศ ศรีนวล

ประธานกรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการลงทุน, กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายปริญช์ ผลนิวาศ

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการลงทุน,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นายปราโมทย์ อินสว่าง

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสงวน ตังเดชะหิรัญ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

กรรมการอิสระ,
กรรมการลงทุน,
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร,
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน,
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร,
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการบริหาร,
รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ,
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารความเสี่ยง


คณะกรรมการบริหาร

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน,
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร,
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นายไพฑูรย์ กำชัย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน,
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร,
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นายฉัตรชัย พืชพันธ์

กรรมการบริหาร,
รองกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ

นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการบริหาร,
รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ,
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารความเสี่ยง