วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการให้ทันสมัยด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรขององค์กรให้เกิดคุณค่าสูงสุด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าและชุมชนที่เกี่ยวข้อง